ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม่ล่าสุดสำหรับรักษาโรคมะเร็ง “177Lu-FAPI” ให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผลิตสารเภสัชรังสีตัวใหม่ล่าสุดสำหรับรักษาโรคมะเร็ง “177Lu-FAPI” ให้บริการเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

สำหรับสารเภสัชรังสี Fibroblast activation protein inhibitors (FAPI) เป็นสารเภสัชรังสีที่ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อจับกับโปรตีน Fibroblast activation protein (FAP) ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในสิ่งแวดล้อมของเซลล์มะเร็ง จึงเป็นสารที่ได้รับความสนใจและทำการศึกษาเป็นจำนวนมาก จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าสารเภสัชรังสี 68Ga-FAPI มีความสามารถในการวินิจฉัยโรคมะเร็งชนิดต่างๆ ได้ดี เมื่อเทียบกับสารเภสัชรังสีอนุพันธ์น้ำตาล (18F-FDG) เนื่องจากมีการสะสมของสารเภสัชรังสีชนิดนี้ได้ดีในก้อนมะเร็งเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อปกติ จึงได้มีการนำหลักการดังกล่าวมาพัฒนาเป็นสารเภสัชรังสี 177Lu-FAPI ที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆ

📌ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถผลิตสารเภสัชรังสี 68Ga-FAPI เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและ 177Lu-FAPI เพื่อใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยมีโครงการวิจัย “การศึกษานำร่องประสิทธิภาพของการรักษามะเร็งไทรอยด์ชนิด differentiated thyroid carcinoma ที่ดื้อต่อ I-131 (RAI-refractory) เปรียบเทียบระหว่าง 177Lu-FAPI เทียบกับ TSH-suppressive thyroid hormone therapy” ซึ่งเป็นการศึกษาประสิทธิภาพของ 177Lu-FAPI ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ชนิด differentiated thyroid carcinoma ที่ดื้อต่อ I-131 (RAI-refractory) จำนวน 24 ราย ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเพทสแกนด้วยสารเภสัชรังสี 68Ga-FAPI และ 18F-FDG ก่อนพิจารณารักษาด้วยสารเภสัชรังสี 177Lu-FAPI

🏥 ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศที่บูรณาการนวัตกรรมด้านภาพวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีการตรวจและรักษาทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์แบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิตสารเภสัชรังสีจากเครื่องไซโคลตรอนหลากหลายชนิด สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยมาตรฐานการผลิตยาตาม GMP PIC/S และมาตรฐานการกระจายยาตาม GDP PIC/S และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเพทสแกนแก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษา โดยนำวิทยาการและเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีราคาแพงไปใช้ให้เกิดประโยชน์และความคุ้มค่าอย่างสูงสุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ผู้ป่วยสามารถนัดหมายสำหรับการตรวจวินิจฉัยหรือปรึกษาด้านการรักษามะเร็งด้วยสารเภสัชรังสีชนิดต่างๆ ผ่านทาง LINE @petscanchulabhorn หรือโทรนัดหมายที่เบอร์ 096-091-8369 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-20.00 น.