ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีแก่เยาวชนสตรีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้และจัดหาวัคซีนเพื่อฉีดป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีแก่เยาวชนสตรีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ได้มีการจัดบรรยายให้ความรู้เรื่องไวรัส HPV ต้นเหตุสำคัญของการก่อโรคมะเร็งปากมดลูกให้แก่สมาชิกศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา โดยทีมสูตินรีแพทย์ สาขามะเร็งวิทยานรีเวช งานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีแพทย์ประจำบ้านต่อยอดมะเร็งวิทยานรีเวชปีที่ 1 เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมอาจารย์มะเร็งวิทยานรีเวช