ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) จัดพิธีเปิดตัว Knowledge Board (ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge Board) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี คุณดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่บริเวณ OPD ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์