คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565 ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี

วันที่​ 23 มิถุนายน 2565 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ดร.นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ ์ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคเครือข่าย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์​ นางสุนันทา กาญจนาพงศ์  ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข​ พร้อมด้วย​ คณะกรรมการอำนวยการโครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ประจำปี 2565  ลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อประเมินผลงานรางวัลศรีสวางควัฒนประจำปี 2565 โดยในวันนี้ลงพื้นที่เยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน จังหวัดชลบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกระดับโรงพยาบาลส่งเสริม​สุขภาพ​ตำบล​ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด​ นางอาภิสรา วงศ์สละ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวน​ และคณะ ให้การต้อนรับและนำเสนอภาพรวมของการดำเนินงานทางการแพทย์ของหน่วยงาน จากนั้นได้พาคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหน่วยงานของโรงพยบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเยี่ยมบ้านผู้ป่วยในชุมชนตามลำดับ

“ โครงการรางวัลศรีสวางควัฒน ” เกิดจากการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยสรรหาองค์กรสาธารณสุขดีเด่น ที่เป็นองค์กรแห่งการอุทิศตนในการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อุตสาหะและทุ่มเท สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชู เป็นขวัญและกำลังใจเชิดชูคุณค่าเกียรติภูมิ และศักดิ์ศรีของบุคลากรสาธารณสุขในองค์กรนั้น ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นตัวอย่างให้กับองค์กรอื่นได้ปฏิบัติตาม