วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”

เนื่องในโอกาส ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามใหม่แก่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็น “วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (Princess Srisavangavadhana College of Medicine, Chulabhorn Royal Academy) มีวิสัยทัศน์จะเป็นสถาบันระดับโลกที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ด้วยความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย นวัตกรรม และการเป็นผู้นำ มีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศ เช่น นักฟิสิกส์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ นวัตกรทางการแพทย์ ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ มีความสามารถด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีจิตวิญญาณอุทิศตนเพื่อสังคม เพื่อสร้างประโยชน์ให้เกิดกับมวลมนุษยชาติ ปัจจุบันมีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ดังนี้ ▫️หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ หลักสูตร ๗ ปี ๒ ปริญญา หลักสูตรแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ […]

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๓.๐๐ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เบิก ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงาน ขอพระราชทานพระอนุญาตให้นักศึกษาใหม่ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙๓ คน ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณตน และขอพระราชทานพระโอวาทผ่านระบบออนไลน์ โดยนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประกอบด้วย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์เคมี และสาขาพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม จำนวน […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564: ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ – มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร ด้วยความสนับสนุนของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีประชาชนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นจำนวนมาก

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เมื่อเวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิธาน เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เหล่าคณาจารย์และบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมนำผู้เข้าร่วมพิธีฯ ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณว่า ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ อีกทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการ ล้วนเป็นการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้พสกนิกรชาวไทยสามารถดำเนินชีวิตด้วยความผาสุกตลอดมา แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2564

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่บริเวณรอบองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นองค์กรที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงจัดตั้งขึ้น เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่น และด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกันนี้ ได้พร้อมใจกันยืนสงบนิ่งร่วมกันเป็นเวลา 89 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ (Thai National Flag Day)

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๔ ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารบริหาร สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธง พุทธศักราช ๒๔๖๐ โดยมีสาระสำคัญคือ การประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้มีการประกาศไว้ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยที่ประเทศไทยนั้นถือเป็นประเทศที่ ๕๔ ของโลกที่มีวันธงชาติ และการกำหนดวันธงชาติของทุกประเทศ ล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ รวมไปถึงความเป็นมาในการสร้างชาติของแต่ละประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักนายกรัฐมนตรี […]

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 2,328 ราย

6 กันยายน 2564: ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรจิตอาสา ร่วมกับ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) และธพส. ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 2 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ให้กับผู้พิการ จำนวน 2,328 ราย ร่วมสานต่อพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรและพระราชทานแนวนโยบายให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ติดต่อจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด เร่งสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้พิการ และผู้ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 […]

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” วัคซีนพระราชทาน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” วัคซีนพระราชทาน ให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 250 ราย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีมคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานความร่วมมือของเทศบาลตำบลบ้านแพรก และโรงพยาบาลบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม วัคซีนพระราชทาน จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อบริการฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง จำนวน 250 ราย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใดมาก่อน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย กลุ่มผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ด้อยโอกาส พระภิกษุสงฆ์ และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีน โดยนายสมจิตร แย้มเยื้อน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแพรก […]

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร 1 ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2564 คุณสมบัติผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค และมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2564 สมัครทางเว็บไซต์ https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ ภาคเอกชนชั้นนำพัฒนางานวิจัย สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการสัตวแพทย์ สนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน

25 สิงหาคม 2564: ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายพัฒนาวิทยาเขตและการสัตวแพทย์ ลงนามผ่านระบบออนไลน์ ร่วมกับภาคเอกชนชั้นนำ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ แลกเปลี่ยนการสร้างองค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ พัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีสุขภาพดี ด้วยเหตุนี้แผนงานและการพัฒนาโครงการอีกหลายอย่างของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงมีเป้าหมายบูรณาการองค์ความรู้ใหม่และสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการแพทย์ ทั้งในมิติของการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งการป้องกันโรคซึ่งไม่ได้มีข้อจำกัดอยู่เฉพาะในคนเท่านั้น ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์เชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ตามหลักการ “สุขภาพหนึ่งเดียว” (One Health) จึงก่อให้เกิดการพัฒนาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์สุขภาพหนึ่งเดียว และโรงพยาบาลสัตว์ศรีสวางควัฒน บนพื้นที่กว่า 230 ไร่ ณ บริเวณพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา […]

24 สิงหาคม 2564: รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 จำนวน 89 คน ณ ห้องบรรยายใหญ่ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

24 สิงหาคม 2564: รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในโครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบประกาศนียบัตร ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรมซูม แก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 1 จำนวน 89 คน ณ ห้องบรรยายใหญ่ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เป็นหลักสูตรบริการวิชาการแก่สังคม ที่คณะพยาบาลศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยบุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้นร่างกายจะมีความเสื่อมถอยมีความเปราะบาง และมีแนวโน้มที่จะเกิดการเจ็บป่วยเฉียบพลัน เจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงผู้อื่นมากขึ้น ทั้งขณะอยู่บ้านและเมื่อเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 1 หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 และจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564 โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง […]

1 2 3 13