วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ค้นหาจากช่วงเวลา

21-22 กันยายน 2563 : ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผลงานนวัตกรรม เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการ “งานประกวดผลงานประดิษฐ์” ประจำปีงบประมาณ 2564

งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยนวัตกรรมและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้นำผลงานนวัตกรรม “เครื่องมือตรวจคัดกรองต้อกระจกและประเมินผลภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก” โดย แพทย์หญิงรินทรา หวังวิศวาวิทย์ (อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร พันธุ์จงหาญ (อาจารย์สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) และคณะ เข้าร่วมแสดงในงานนิทรรศการ “งานประกวดผลงานประดิษฐ์” ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์จัดการความรู้การวิจัย ชั้น 1 อาคาร วช.1 และบริเวณโถงชั้น 1 อาคาร วช.4 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยบรรยากาศภายในงานฯ มีผลงานสิ่งประดิษฐ์โดยฝีมือคนไทยกว่า 100 ผลงานมานำเสนอแก่ผู้เข้าชม สำหรับผลงานนวัตกรรม “เครื่องมือตรวจคัดกรองต้อกระจกและประเมินผลภาพด้วยการเรียนรู้เชิงลึก” ที่ส่งเข้าประกวดและได้เข้ารอบสุดท้ายนั้น ได้รับความสนใจจากคณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

23 กันยายน 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ 2

23 กันยายน 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ อาจารย์ประจำศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำหลักสูตร ACLS และชี้แจงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 26 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center […]

24 กันยายน 2563 : ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

30 กันยายน 2563 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดบ้านโชว์ศักยภาพของคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ววจ. ผลิตนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

30 กันยายน 2563 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการเรียนการสอนและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการผลิตบัณฑิตนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ และบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งเน้นการสร้างคนเพื่อสร้างชาติในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและช่วยดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทย ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงมีพระปณิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในท้องถิ่นทุรกันดาร ให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐาน โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างนักอัลตราซาวด์ นักรังสีเทคนิคระดับปริญญาตรี และระดับผู้เชี่ยวต่อยอดสาขาต่างๆ มีโรงเรียนฉุกเฉินการแพทย์ (ต่อเนื่อง) ผลิตเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน และหน่วยกู้ภัยที่มีศักยภาพพร้อมในการดูแลผู้ป่วยระหว่างที่นำส่งโรงพยาบาล และโรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล ที่จะมุ่งสร้างบุคลากรที่ช่วยในการบริหารจัดการและสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ในสถานพยาบาล รวมทั้งสร้างนักวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพของคนไทยในการปรับใช้ท่าทางต่างๆของร่างกายในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และร่วมดูแลสร้างสรรค์สมรรถภาพนักกีฬาไทยสู่สากล สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานทางวิชาการในระดับสากล เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพของปวงชนชาวไทยด้วยผู้เชี่ยวชาญให้ครอบคลุม โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลทุรกันดาร นักรังสีเทคนิค…ดาวรุ่งของของวงการแพทย์ แม้ว่าเราจะมีเทคโนโลยีด้านสุขภาพมากมาย แต่การจะใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความชำนาญของบุคลากร ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า […]

1 ตุลาคม 2563 : คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการเปิดหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล หลักสูตร 1 ปี”

1 ตุลาคม 2563 : คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ในการเปิดหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล หลักสูตร 1 ปี” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารศูนย์การเเพทย์มะเร็งวิทยาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั้งเป้าหมายปั้นผู้เรียนให้รอบรู้ทักษะการบริการจัดการสถานพยาบาล เกิดเป็นวิชาชีพสายสนับสนุนงานบริการในโรงพยาบาล โดยเริ่มจากเป็นบุคลากรในสังกัดของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สอดรับกับการขยายตัวของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในอนาคต นำโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่าที่ร้อยตรี ดร.อุดม สุวรรณพิมพ์ รองปลัด อบต.แม่ถอด อ.ดร.มาโนชญ์ ชายครอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา นางรดา เพ็ชรขัน ผอ.กองการศึกษา เทศบาลเมืองน่าน และอ.สุภาวดี วาทิกทินกร ข้าราชการบำนาญ และรศ.นพ.องค์การ เรืองรัตนอัมพร ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการพัฒนาพื้นที่และกายภาพ นางสาวฐิติกานต์ ศราภัยวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านพัฒนาองค์กรและระบบงาน นางโศภิษฐ์ ปรัชญนันทน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ด้านการเงินการคลัง ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผู้บริหารคณะเทคโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ […]

7 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งมอบกล่องพัสดุและซองกระดาษรีไซเคิล ที่ได้รับบริจาคในโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564”

7 ตุลาคม 2563 : ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่งมอบกล่องพัสดุและซองกระดาษรีไซเคิล ที่ได้รับบริจาคในโครงการ “ไปรษณีย์ reBOX เปลี่ยนกล่อง/ซองเป็นของขวัญปีใหม่ 2564” ให้กับนายสันติ วรกุลรังสรรค์ หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทางบริษัทไปรษณีย์ไทยจะนำไปเข้าสู่กระบวนการแปรรูปเป็นโต๊ะ เก้าอี้ที่เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษา พร้อมส่งมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนต่อไป ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบริจาคกล่องพัสดุ และซองกระดาษฯ ได้ที่จุดรับบริจาค ทางเข้าชั้น 1 มุม A และ B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (กสท อาคารบริหาร 2) หรือที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ โดยยังเปิดรับจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

5 – 7 ตุลาคม 2563 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)

5 – 7 ตุลาคม 2563 : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยนักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ จำนวน 4 คน ได้มีส่วนร่วมช่วยงานในหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ผ่านการสังเกตการณ์การปฏิบัติงานของสัตวแพทย์ผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วย พร้อมได้เรียนรู้ฝึกฝนการจดบันทึกการรักษาสัตว์ป่วย (medical record) ฝึกฝนการซักประวัติสัตว์ป่วยกับประชาชนผู้มาเข้ารับบริการด้วยตนเอง นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นางสาวกัญญาภัค พฤกษ์กานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ ได้เป็นตัวแทนในการกล่าวถวายรายงานผลการปฏิบัติงานแก่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในโอกาสที่ทรงเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทอดพระเนตร การทำงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. อีกด้วย การปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสัตวแพทย์ทุกคนภายในหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ สัตวแพทย์จากสำนักปศุสัตว์จังหวัดและบุคคลากรจากคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทุกท่าน ส่งผลให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การพานักศึกษาสัตวแพทย์ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานจิตอาสาในหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับมูลนิธิพอ.สว.ทุกประการ โดยนักศึกษาได้มีการสัมผัสความรู้และประสบการณ์ทางคลินิกตั้งแต่ระยะเริ่มแรก มีความเข้าใจทักษะการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างเหมาะสมกับประชาชนและบุคคลในทุกระดับ รู้จักความสำคัญและวิธีการจดบันทึกการรักษาสัตว์ป่วยอย่างถูกวิธี รวมทั้งนักศึกษาได้มีโอกาสได้เห็นภาพของสังคมไทยในมุมกว้างและเข้าใจปัญหาของการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการแพทย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ห่างไกล ทำให้นักศึกษาเกิดความผูกพัน และเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ […]

8 ตุลาคม 2563 : นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร Health Data Science (HDS) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิพอสว. ณ จังหวัดกำแพงเพชร

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตร Health Data Science (HDS) คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ร่วมปฏิบัติงานในหน่วยแพทย์พระราชทานมูลนิธิพอสว. ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักศึกษาได้มีโอกาสช่วยซักประวัติคนไข้ วัดความดันโลหิต ตรวจสายตา รวมทั้งเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรและการนวดสะกดจุดของแพทย์แผนไทยในการรักษาอาการต่างๆ ในโอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษา HDS ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และกล่าวถวายรายงานว่า รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระเมตตาให้นักศึกษาได้มีโอกาสตามเสด็จมาปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในหน่วยแพทย์พระราชทาน ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยนักศึกษาจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปพัฒนาและต่อยอดเพื่อช่วยเหลือประชาชนต่อไป

23 กันยายน 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ 2

23 กันยายน 2563 : ศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ สำนักวิชาการศึกษาคลินิกชั้นสูง วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิตภายใต้ สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดฝึกอบรมหลักสูตรการกู้ชีพขั้นสูง สำหรับแพทย์ พยาบาล และนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Advanced Cardiovascular Life Support Provider : ACLS Provider) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นาวาอากาศตรีหญิง แพทย์หญิงวราลี อภินิเวศ อาจารย์ประจำศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ให้เกียรติกล่าวแนะนำหลักสูตร ACLS และชี้แจงโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ ๖๐ พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563 การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 26 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ Simulation & CPR Center […]

24 กันยายน 2563 : ผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

24 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ พญ.โฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1 11 12 13