วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี จัดโครงการ “ก้าวย่างอย่างมั่นใจ ห่างไกลภัยทางเพศ” ณ โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับวัยรุ่น ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยได้เล็งเห็นว่า การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนในเด็กและเยาวชนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่น ดังนั้นวัยรุ่นทุกคนควรมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง ตระหนักรู้คุณค่าในตนเองและรักตนเองให้มากขึ้น สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ในชีวิตประจำวัน รู้เท่าทันเหตุการณ์ รวมถึงมีทักษะชีวิตในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย มีความสามารถในการจัดการกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ เตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทั้งการส่งเสริม ป้องกันความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของปัญหาสุขภาพจิต การนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัยยันต์ แจ่มมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเขน (ไว้สาลีอนุสรณ์) เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

การจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชา ปฏิบัติการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยได้บูรณาการ การจัดการเรียนการสอนร่วมกับงานบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เพื่อความเลิศด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนทุกช่วงวัย