กิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🚌 ประมวลภาพกิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออก โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
🔬วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด และ
โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

🧬 โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

🎉 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี และมีการซักถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก