กิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์แนะแนวรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคใต้

🚌 ประมวลภาพกิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตภาคใต้ โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
🧑‍🔬วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี
🔬วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
🧬 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดตรัง
🧪 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 : โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล

โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

🎉 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี และมีการซักถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร สร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ เป็นอย่างมาก