โครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

🚌 ประมวลภาพกิจกรรม Roadshow โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขตภาคเหนือ โดยโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
👩‍🔬 วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดพิษณุโลก
🔬 วันที่ 24 มกราคม 2567 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงราย

🧬 โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

📕อีกทั้งยังมอบความรู้เทคนิคการทำแฟ้มผลงานในรอบ Portfolio ให้กับนักเรียนสายวิทย์-คณิต ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 และมีกิจกรรมสันทนาการให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุก ทั้งนี้กิจกรรมได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ในการเข้าร่วมเป็นอย่างดี บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและสร้างความประทับใจให้กับน้อง ๆ อีกด้วย