โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 : โครงการจัดตั้ง คณะวิทยาศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมมอบความรู้เตรียมน้องสู่มหาวิทยาลัย ณ โรงเรียนอัมพรไพศาล จ.นนทบุรี โดยกิจกรรมนี้ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของโครงการฯ ได้แนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2567) เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี เปิดรับสมัครรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567นี้ ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และสมรรถนะในการทำวิจัยด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนในภารกิจหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดการเรียนการสอนคล้าย Pre-Medical School สามารถต่อยอดในการเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตหรือวิชาชีพอื่นสายการแพทย์ได้ บูรณาการองค์ความรู้ด้วยศาสตร์ด้านการวิจัย นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของประเทศเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งยังมอบความรู้เทคนิคการทำแฟ้มผลงานในรอบ Portfolio ให้กับนักเรียนสายวิทย์-คณิต ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 และมีกิจกรรมสันทนาการให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย