วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เป็นประธานในพิธีฯ และมอบขีดหมวกพยาบาล เข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มอบเกียรติบัตรสำหรับผู้ได้รับรางวัล WISH AWARD และผู้ที่มีคะแนนสอบรวมยอดสูงสุดของแต่ละรายวิชา

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ และมีวิจารณญาณในการปฏิบัติการพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ รวมทั้งมีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
การจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น อยู่บนพื้นฐานความเชื่อว่า “โลกนี้เป็นห้องเรียน (The world is our classroom)” ที่ผสานการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) การเรียนรู้แบบนำตนเอง (Self –directed learning) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation based learning) โดยจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้และการปฏิบัติการพยาบาล สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ทั้งความรู้ กระบวนการคิด สมรรถนะทางวิชาชีพ และตอบสนองความต้องการของประเทศ

ในปีการศึกษา 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ได้ดำเนินการจัดการศึกษาครบตามหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ทำให้มีผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 เป็นบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม จำนวน 88 คน แบ่งเป็นชาย 14 คน หญิง 74 คน ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมีความเพียรพยายามอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาที่ศึกษา

คุณลักษณะที่เด่นชัดของบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ฯ คือ รอบรู้คู่ปัญญา พัฒนาองค์ความรู้สู่นวัตกรรม จิตอาสา นำพาความสุข และมีทักษะการสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสาร และการทำงานได้โดยอิสระและเป็นทีม ยึดมั่นในคุณธรรมและความแตกต่างของพหุวัฒนธรรม ร่วมวิจัยและนำผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลทั้งในคลินิกและชุมชนได้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้การพยาบาลทุกมิติตั้งแต่การส่งเสริม การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของผู้รับบริการทุกช่วงวัย

การจัดพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา พร้อมมอบขีดหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1 ในวันนี้ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงหน้าที่และภารกิจที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและเป็นการก้าวสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพอย่างภาคภูมิใจ แสดงถึงความสำเร็จในการศึกษาและความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น