ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ที่ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ โครงการนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประจำปี 2565 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 35
 
🎖️ชื่อผลงานนวัตกรรม MISS G.BEAN ROLLING  เป็นผลงานที่นักศึกษาสร้างสรรค์ขึ้นในการศึกษารายวิชา พัฒนานวัตกรรมในคลินิก ปีการศึกษา 2565

👨‍🏫อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก
👧ทีมนักศึกษาพัฒนานวัตกรรม
1) นางสาวพชรกร จิตเกษม
2) นางสาวทักษพร วงศ์ปฏิมาพร
3) นางสาวสุพัตรา ฉันทะกรณ์
4) นางสาวณัฐธิดา รอดเจริญ
5) นางสาวมัชฌิมา ใจดี
6) นางสาวอาภัสรา กงศรี
 
👩‍⚕️🧑‍⚕️ปัจจุบันนักศึกษาที่ได้รับรางวัลสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

👉ความเป็นมาของโครงการ: อาการปวดศีรษะจากความเครียดเป็นอาการที่พบได้มากที่สุดในกลุ่มอาการปวดศีรษะซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆและการดำเนินชีวิตประจำวัน ทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาดังกล่าวมีความไม่สุขสบาย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมไม้นวดลดอาการปวดศีรษะจากความเครียดและเปรียบเทียบระดับความปวดก่อนและหลังใช้นวัตกรรม