ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด , อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนายปฏิภาณ คำมณี สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด , อาจารย์ ดร.จีรศักดิ์ คำฟองเครือ และนายปฏิภาณ คำมณี สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ในผลงาน “คิวเอ เพาส์: ระบบประกันคุณภาพเชิงทำนายสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง” ( QA Pulse: Predictive Quality Assurance System of linear accelerator in Radiation Therapy using AI ) โดยได้รับรางวัล SILVER MEDAL จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ ผลงาน “คิวเอ เพาส์: ระบบประกันคุณภาพเชิงทำนายสำหรับเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง” เป็นแนวคิดใหม่ของระบบประกันคุณภาพเครื่องเร่งอนุภาคในงานรังสีรักษาที่เข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานเชิงรุกสำหรับบำรุงรักษา โดยแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องเร่งอนุภาคก่อนที่เกิดความผิดพลาดของเครื่องมือที่เกิดกับค่าความคาดเคลื่อนทางคลินิกที่กำหนดไว้ ระบบนี้จะอาศัยข้อมูลประกันคุณภาพในอดีตกับการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์หรือเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อประเมินความล้มเหลวของเครื่องเร่งอนุภาคในอนาคต ประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ การลดความเสียหายที่ไม่คาดคิด เพิ่มเวลาการทำงานของเครื่องและความน่าเชื่อถือ ตลอดจนการปรับปรุงความปลอดภัย นอกจากนี้ระบบจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องเร่งอนุภาค ลดเวลาการหยุดทำงานของเครื่องที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการทำงานในแผนกรังสีรักษาและการรักษาผู้ป่วยที่กำลังดำเนินการอยู่ จุดเด่นหรือความแปลกใหม่ คือ การนำเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ในการประกันคุณภาพ ร่วมกับการควบคุมคุณภาพตามหลักวิศวกรรมด้วยเทคนิค SPC เพื่อที่จะตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องมือ แต่ยังอยู่ในค่าความคลาดเคลื่อนที่แนะนำโดยมาตรฐาน (ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของเครื่องประกันคุณภาพได้อย่างทันท่วงที) 

CRA One More ธรรม…คุณทำได้ ร่วมชื่นชมคนดี และคนเก่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#CRAOneMoreธรรม

#CRACommunitynews