ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร , อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ที่ได้รับรางวัล GOLD MEDAL (with the congratulations of the jury) จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันท์ธิดา ภัทราประยูร , อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ในผลงาน “เทคโนโลยีต้นทุนต่ำสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยปัญญาประดิษฐ์” ( Low-cost screening technology for neonatal jaundice using AI ) โดยได้รับรางวัล GOLD MEDAL (with the congratulations of the jury) จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เวทีระดับนานาชาติในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทั้งนี้ ผลงาน “เทคโนโลยีต้นทุนต่ำสำหรับการตรวจคัดกรองภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดด้วยปัญญาประดิษฐ์” เป็นเทคโนโลยีการตรวจภาวะตัวเหลืองสำหรับทารกแรกเกิดชนิดไม่รุกล้ำ โดยอาศัยอุปกรณ์ที่เข้าถึงได้ง่ายในทุกกลุ่มประชากร เพื่อให้ทารกทุกคนได้รับการเข้าถึงการตรวจคัดกรองและรักษาภาวะตัวเหลืองได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสม โดยผ่านทางอุปกรณ์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ สามารถใช้งานได้ง่าย ต้นทุนต่ำ เชื่อถือได้และเพิ่มโอกาสการเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม อีกทั้งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิผ่านเทคโนโลยีคลาวน์ จุดเด่นหรือความแปลกใหม่ คือ ไม่มีอาการเจ็บเนื่องจากเป็นการตรวจชนิดไม่รุกล้ำ สามารถตรวจได้บ่อยเท่าที่ต้องการ ทุกคนทำการตรวจเองได้แม้ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ราคาไม่แพง และใช้ได้ทุกที่มีอินเทอร์เน็ต

CRA One More ธรรม…คุณทำได้ ร่วมชื่นชมคนดี และคนเก่งของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

#CRAOneMoreธรรม

#CRACommunitynews