วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Notification Re : Extended Application for Admission to Bachelor of Nursing Science (International program) For 2023 Academic YearLink http://nurse.pccms.ac.th/?p=13137