พิธีเปิดการฝึกอบรม และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมงวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในในพิธีเปิดการฝึกอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนีบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน (ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง เป็นการจัดการศึกษาภายใต้โรงเรียนนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานพยาบาล คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ มีทักษะอาชีพในการปฏิบัติงานได้จริงและสามารถนำความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ประกอบอาชีพดูแลผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ต้องการการดูแลต่อไป

​การดำเนินการจัดฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ครั้งนี้ เป็นการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ ๒ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐ คน ดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงที่ ๑ เรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติในชั้นเรียน จำนวน ๒๐๐ ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิสาหกิจชุมชนอำเภอแม่จัน(ป่าตึง) เชียงราย หลั่นล้าอีโคโนมี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ช่วงที่ ๒ ฝึกภาคปฏิบัติในสถานพยาบาล จำนวน ๒๒๐ ชั่วโมง ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง, โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง, โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง และโรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด ลำปาง ​การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง โรงพยาบาลแวนแซนด์วูร์ด ลำปาง และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ให้ความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยง รวมถึงให้ความอนุเคราะห์สถานที่เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากบุคลากรทางการแพทย์ และวิชาชีพด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขภายในพื้นที่ และหน่วยงานด้านสาธารณสุขในจังหวัดลำปาง และจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์พี่เลี้ยงในการอบรมครั้งนี้ด้วย ​การจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ๔๒๐ ชั่วโมง ในครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนกลไกในการสร้างและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในระดับครอบครัว ชุมชน และมีส่วนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนทางสังคมต่อการจัดบริการสาธารณะด้านการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างบูรณาการ