พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 : วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 จำนวน 114 คน ณ CRA HALL ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ 2 พร้อมนี้ได้รับเกียรติจากทีมผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาในการรับหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

พิธีมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นับเป็นการสืบสานวัฒธรรมและประเพณีอันดีงาม แสดงถึงความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล “เข็มสัญลักษณ์” พระนามย่อ “จุฬาภรณ์” ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมีของ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี “หมวกพยาบาล” เป็นสัญลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล เสริมสร้างความสง่างาม ความภาคภูมิใจในวิชาชีพ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนโยน บริสุทธิ์ สร้างความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ เชื่อมั่นในองค์ความรู้ พร้อมอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์ โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ อันได้แก่ ความเมตตา ความกรุณา ความเสียสละ และความอดทน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจให้พึงระลึกถึงการดำรงอยู่ในหลักธรรมอันดีงามแห่งวิชาชีพ พร้อมสืบทอดพระปณิธาน สมดังการเป็นพยาบาลใต้ร่มพระบารมีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์