ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ ห้อง Lecture ๐๔ อาคารสำนักงานราชวิทยลัยจุฬาภรณ์ ชั้น ๔ มุม D ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

🔔 โครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา จัดขึ้นเป็นครั้งที่สอง โดยในครั้งนี้มีผลงานที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๒๒ ผลงาน จาก ๗ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๑๕ ผลงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ๒ ผลงาน มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ๑ ผลงาน มหาวิทยาลัยรังสิต ๑ ผลงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ๑ ผลงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑ ผลงานและ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ๑ ผลงาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๕ ท่าน เป็นผู้ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ โตสิงห์ ๒. อาจารย์ ดร.วิทยา สังขรัตน์ ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนพล ชอบเป็นไทย ๔. อาจารย์ ดร.ทศพร เฟื่องรอด และ ๕. อาจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์สุทัศน์ แสงชูวงศ์

การนี้ นักศึกษาได้นำเสนอแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งในรูปแบบ online และ on-site โดยนำเสนอผลงานเป็นเวลา ๓ นาทีและตอบคำถามต่อคณะกรรมการเป็นเวลา ๒ นาที โดยผลการตัดสินจากคณะกรรมการนั้น ผลงานที่ได้รับรางวัลมีจำนวน ๖ ผลงาน โดยผลงานแนวคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย

🔔 ๑.) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานเรื่อง H-Maint แพลตฟอร์มข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการและการบำรุงเชิงคาดการณ์ของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ผลงานของนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🔔 ๒.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การออกแบบและสร้างต้นแบบหุ่นยนต์สำรวจในพื้นที่อับอากาศ ผลงานของนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

🔔 ๓.) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ผลงานเรื่อง เว็บแอปพลิเคชันสำหรับทำนายความรุนแรงของอุบัติเหตุทางถนน ผลงานของนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🔔 ๔.) รางวัลชมเชยลำดับที่ ๑ ได้แก่ผลงานเรื่อง แอพพลิเคชันคัดกรองสมรรถภาพปอดสำหรับผู้มีโอกาสเกิดโรคที่ปอดที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ ผลงานของนักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🔔 ๕.) รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๒ ได้แก่ ผลงานเรื่อง การ์ดเกมพิชิตอัลไซเมอร์ ผลงานของนักศึกษาจาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

🔔 ๖.) รางวัลชมเชย ลำดับที่ ๓ ได้แก่ผลงานเรื่อง กู๊ดหมอน นอนสบาย ผลงานของนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงจิรายุ เอื้อวรากุล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการประกวดแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สำหรับนักศึกษาในครั้งนี้