วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา  2564 ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence – EdPEx  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันจันทร์ที่  5  กันยายน 2565

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ

  • รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงอุษณีย์ คำประกอบ

ประธานคณะกรรมการ

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ศาสตราจารย์  แพทย์หญิงจารุพิมพ์ สูงสว่าง

กรรมการ

หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  • อาจารย์กิตติพงศ์ เตมียะประดิษฐ์

กรรมการ

ภาคเอกชน