วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Version 4.0 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา  2564 ตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน AUN-QA Version 4.0  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในวันศุกร์ที่  19  สิงหาคม 2565

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการ

  • รองศาสตราจารย์มาลินี ธนารุณ

ประธานคณะกรรมการ

อดีตคณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวิทู สุขเพ็ง

กรรมการ

คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร