วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2565 นี้ เป็นรุ่นที่ 6 มีจำนวน 364 คน ประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ 214 คน คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ 122 คน และ คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ 28 คน ทั้งนี้ กิจกรรมภาคเช้าช่วงเสวนา “เรียนอย่างไรให้สนุกในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็นการแชร์ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย โดย ”หมอเน๋ง” นายสัตวแพทย์ศรัณย์ นราประเสริฐกุล สัตวแพทย์และนักแสดงช่องวัน 31 ดำเนินการสัมภาษณ์ โดย คุณสิริอร ม้ามณี พิธีกรจากช่องทรูวิชั่นส์


การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ รายละเอียดหลักสูตร และระบบการเรียนการสอน ตลอดจนบริการต่างๆ ที่นักศึกษาจะได้รับ รวมถึงกิจกรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้นักศึกษาปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษาได้อย่างมีความสุข สามารถประสบความสำเร็จได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างมีคุณภาพควบคู่คุณธรรม