ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อการผลิตบัณฑิตแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพโดยนำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ มาใช้ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสุขภาพ เพื่อมุ่งสร้างสุขภาวะที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตามพระปณิธาน จัดการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ เพื่อผลิตบัณฑิตและและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ภายใต้การจัดการศึกษาของ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน