โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและมอบใบระกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ในงาน “โครงการมอบนโยบายการดำเนินงานและส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2567” ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing together as one โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบใบระกาศเกียรติคุณกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คุณจริยา ปัญญา รักษาการผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของโครงการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่สมควรยกย่องให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรตามสายงาน ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สนับสนุนการแพทย์ สนับสนุนทั่วไป และอาจารย์ ซึ่งในการคัดเลือก มีหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการคัดเลือก คือ ผู้ปฏิบัติงานที่มีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (CRA TEAM) และดำเนินการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีบุคลากรได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 จำนวน 23 คน ซึ่งล้วนเป็นผู้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ดังนี้

 1. แพทย์หญิงปวีวรรณ จิรวิสิฐกุล แพทย์
 2. นางสายเพ็ชร หวานพร้อม พยาบาลวิชาชีพ
 3. นางมาริสา หมวดฉิมแก้ว พยาบาลวิชาชีพ
 4. นายอธิพงศ์ มุณีโน พยาบาลวิชาชีพ
 5. นางสาวมาริษา กิจรัตนา พยาบาลวิชาชีพ
 6. นางสาวรัตติยา ไชยชมภู หัวหน้าหน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสานผู้ป่วยมะเร็งและญาติ
 7. นางสาวจันทิวา แสวงชัย หัวหน้าหน่วยพยาบาลผู้ป่วยนอก
 8. นายยุทธนา ชื่นชม นักเทคนิคการแพทย์
 9. นายสุธีร์ วัฒนธรรม นักฉุกเฉินการแพทย์
 10. นางสาวบัวลูกแก้ว ศักดิ์ชัชวาล นักรังสีการแพทย์
 11. นางสาวศศิธร ศิริคำหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 12. นางสาวอรปวีณ์ ช่วยบำรุง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 13. นางสาวพรรณธิดา สิทธิ ผู้ช่วยพยาบาล
 14. นางสาวอรนัท วานิช ผู้ช่วยพยาบาล
 15. นางสาวปรียาณัฐ เข็มทอง หัวหน้าฝ่ายสารบรรณและธุรการกลาง
 16. นางสาวอุทุมพร สุทธิพรม เจ้าหน้าที่สารบรรณ
 17. นางสาวขวัญมนัส ศรีเงินยวง เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน
 18. นายนิธิพัฒน์ ตันติรักษ์ธรรม นักวิทยาศาสตร์
 19. นายอภิสิทธิ์ หวังเย็นกลาง เจ้าหน้าที่การเงิน
 20. นายพชร ทองลิ้ม นักวิทยาศาสตร์
 21. นายกฤษดา ทองทับ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ฝ่ายพัฒนานักศึกษา/อาจารย์
 22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิริยะ มหิกุล อาจารย์
 23. ดร.อัจฉรียา กสิยะพัท ผู้ช่วยคณบดีด้านวิชาการ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ/อาจารย์

ภายหลังพิธีมอบรางวัล ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแก่บุคลากร พร้อมทั้งกล่าวส่งเสริมค่านิยมหลักของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CRA TEAM เพื่อสร้างการตระหนักรู้แก่บุคลากรและส่งเสริมให้นำไปยึดถือปฏิบัติงานโดยสื่อสารตอกย้ำถึงความหมายของค่านิยม C-R-A-T-E-A-M แต่ละตัว ดังนี้
• C Collaboration ความร่วมมือช่วยเหลือกัน ไม่แบ่งฝ่าย ไม่เกี่ยงงาน โดยปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความมีน้ำใจ ไม่เอาเปรียบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ยอมรับและรับฟังความคิดเห็นต่างของเพื่อนร่วมงาน และมีอัธยาศัยที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้มาติดต่อใช้บริการ
• R Respect for people เคารพให้เกียรติผู้อื่น โดยเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิผู้ป่วยค่านิยมของผู้ใช้บริการและความเป็นส่วนตัว
• A Altruism เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่
• T Teamwork ทำงานเป็นทีม มีความสามัคคี โดยให้ความร่วมมือต่อกิจกรรมส่วนรวมอยู่เสมอ ทำงานเป็นหมู่คณะ มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่วนรวมและสังคม
• E Excellence in patient & social service มุ่งสู่ความเป็นเลิศเพื่อผู้ป่วยและการบริการสังคม โดยให้บริการผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเสมอภาค และเต็มใจ ให้บริการผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ
• A Achievement, agility & data driven ทำงานเน้นความสำเร็จ และความคล่องตัวยืดหยุ่น โดยขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• M Morality, Ethics & Transparency มีคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มีจรรยาบรรณของวิชาชีพและจรรยาบรรณของหน่วยงาน มีเมตตากรุณา กตัญญูกตเวที อ่อนน้อมถ่อมตน และโอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่น

🎉ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์อีกครั้ง 📲คลิกรับชมคลิป Employees of the YEAR 2023 Awards : https://youtu.be/6pN7BG2SvGU