ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สื่อสารมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานในกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด CRA 2024 Growing Together As One โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมสื่อสารมอบนโยบายแนวทางในการบริหารดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปี 2567 ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมบอกเล่าถึงการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เล่าถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และการจัดบริการส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้กับบุคลากรและนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมตอบข้อซักถามที่เปิดให้บุคลากรได้ส่งคำถามเข้ามาผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งแนะนำคณะผู้บริหารด้านต่าง ๆ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้แจ้งถึงนโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรโดยมีหลักการสำคัญ คือ การบริหารจัดการองค์กรให้มีการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยั่งยืน เป็นที่เชื่อมั่นของบุคลากรภายในและคนภายนอก โดยที่บุคลากรในองค์กรทำงานด้วยความสุขมีความก้าวหน้าและมีสวัสดิการที่มีความเหมาะสม สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทยสนองพระปณิธานการดำเนินงานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การบอกเล่าถึงกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อบูรณาการระบบงานทั้งด้านการนำองค์กร กลยุทธ์ ลูกค้า บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ รวมทั้งให้สอดรับกับการดำเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาและสถาพยาบาลทั้ง EdPEx, TQA, Advanced HA รวมทั้งทิศทางการกำหนดตัวชี้วัดในระดับองค์กรเพื่อนำมาใช้ในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์และการประเมินผลการดำเนินงานที่เป็นธรรม โดยมีแผนดำเนินการมอบหมายงานอย่างเป็นลำดับชั้น และรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ด้าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้บอกเล่าถึงทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่จะขยายการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง ในปี 2567 รวมถึงด้านสวัสดิการรักษาพยาบาลของบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ การจัดให้มีคลินิกสุขภาพบุคลากรและนักศึกษาในพื้นที่อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ (17 ไร่) และการจัดให้มีโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่บุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมบอกเล่าถึงทิศทางและนโยบายด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ตามพันธกิจด้านต่าง ๆ ทั้งในส่วนของระบบสารสนเทศด้านการจัดการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านการบริการสุขภาพของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และด้านการบริหารจัดการทรัพยากรด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มุ่งบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงด้วยระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีธรรมาภิบาล ด้วยค่านิยมหลักของการเป็น CRA TEAM โดยกิจกรรม Town Hall Meeting CRA 2024 Growing Together As One จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พบปะและสื่อสารบอกเล่าทิศทางการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับบุคลากรทุกภาคส่วน เพื่อสร้างทีมเวิร์กที่แข็งแกร่งในการร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สู่การเติบโตเป็นหนึ่งเดียวไปพร้อม ๆ กัน