งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 งานอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา ศูนย์มะเร็งวิทยา ร่วมกับ สำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง Hematology Day for Non-Hematologist 2024 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล Zoom โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 231 คน


                การประชุมวิชาการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการที่มีความเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาแก่แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรทางการแพทย์ ในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการดูแลผู้ป่วยเฉพาะกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และต่อยอดในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละกลุ่มโรคทางโลหิตวิทยาต่อไป