โครงการประกวดจิตรกรรม ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ ๑ “ด้วยรักษ์และเมตตา”

โครงการประกวดจิตรกรรม

ทิพย์พิมานสืบสานสิริศิลป์ ครั้งที่ ๑

ด้วยรักษ์และเมตตา

ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่พระราชทาน
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

หัวข้อการประกวด
“ด้วยรักษ์และเมตตา”

ศิลปะอันเกิดจากความรัก ย่อมสะท้อนถึงโลกทัศน์ที่ดีงาม เป็นสื่อแทนความหมายจากความรู้คิดและจินตนาการผ่านรูปธรรมแห่งศิลป์ด้วยเมตตาธรรม ที่เอื้ออารีย์แก่มวลมนุษยชาติอย่างจริงใจและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมต่อทุกสรรพชีวิต เป็นบ่อเกิดของอุดมคติแห่งชีวิตที่รุ่งเรืองผาสุกเจริญแล้วด้วยความรักและความเมตตา แม้ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของโลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง ศิลปะก็ยังเป็นเครื่องจรรโลงใจ นำทางสรรพชีวิตให้อยู่ในครรลองของสันติสุข เอื้อประโยชน์สุขทางจิตใจให้กับผู้คนในสังคม ชุมชนและประเทศชาติ เพื่อดำรงรักษาสมดุลแห่งสัจจะธรรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับความเท่าทันของเทคโนโลยีแห่งยุคสมัยที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ความชุ่มชื่นใจของศิลปะจึงมีประโยชน์ด้านกล่อมเกลาจิตใจให้ละเอียดอ่อนโยน ปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม เพื่อสร้างความสงบสุข ความบริสุทธิ์ใจ พร้อมทั้งร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ตราบนานเท่านาน

ผลงานเข้าประกวดแบ่งเป็น ๓ ระดับ
ตามประเภทและขนาด
ดังนี้

ระดับอายุ ๕ – ๑๒ ปี

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษเท่านั้น
ขนาดของผลงานไม่เกิน ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร (ไม่ต้องใส่กรอบ)

ระดับอายุ ๑๓ – ๑๘ ปี

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพจิตรกรรมบนกระดาษเท่านั้น
ขนาดของผลงานไม่เกิน ๔๐ x ๖๐ เซนติเมตร (ไม่ต้องใส่กรอบ)

ระดับอายุ ๑๙ – ๒๕ ปี

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพผลงาน ๒ มิติ อาทิ จิตรกรรม
ศิลปะไทย เทคนิคผสม ฯลฯ บนกระดาษ บนผ้าใบ หรือวัสดุอื่น ๆ
ขนาดผลงานไม่เกินด้านละ ๑๕๐ เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)
โดยผู้ส่งผลงานต้องใส่กรอบผลงานให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
และพร้อมติดตั้ง

เงื่อนไขข้อกําหนดการส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดฯ ต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครประกวดให้ครบถ้วนและชัดเจน
*** ทั้งนี้ ห้ามติดใบสมัครลงบนผลงานที่ส่งเข้าประกวดฯ โดยขอให้ผู้สมัครนําใบสมัครแนบใส่ซองเพื่อส่งมาพร้อมผลงานกรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ***

๒. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานจิตรกรรม ที่สร้างสรรค์ตามหัวข้อการประกวดที่กําหนดไว้พร้อมอธิบายถึงเนื้อหาและความคิดประกอบภาพ

๓. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จะต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ส่งเข้าประกวดด้วยฝีมือและความคิดของตนเองและเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลงานที่ส่งเข้าประกวดห้ามมิให้ลอกเลียนแบบและนําผลงานของผู้อื่นมาส่งประกวด และห้ามมิให้ส่งผลงานประกวดในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล

๔. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกระดับ ให้ส่งผลงานได้คนละไม่เกิน ๒ ชิ้น และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน หากตรวจพบจะถูกตัดสิทธิ์การประกวดและการได้รับรางวัล

๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายของผลงานจากขั้นตอนการจัดส่งทางไปรษณีย์ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น คณะกรรมการดําเนินงานจะระวังรักษาผลงานที่เข้าประกวดอย่างดีที่สุด ยกเว้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเหตุสุดวิสัย

๖. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดและไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

๗. ผู้จัดการประกวดมีสิทธิ์คัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปจัดแสดงในสถานที่ต่าง ๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ในสูจิบัตรและเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

๘. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ส่งคืนผลงาน แต่ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถรับผลงานคืนได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กําหนดหากไม่มารับผลงานคืนตามระยะเวลาที่กําหนด ผู้จัดการประกวดจะถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ผลงานนั้นแล้ว โดยผู้จัดการประกวดสามารถนําผลงานไปใช้ในการบําเพ็ญประโยชน์ต่อไป

๙. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงให้ หอศิลป์ทิพย์พิมาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวตลอดระยะเวลาแห่งการคุ้มครองลิขสิทธิ์ ตามกฎหมายในการทําซ้ํา ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือ นําผลงานของผู้ส่งผลงานเข้าประกวดไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานของหอศิลป์ทิพย์พิมานโดยไม่มีค่าตอบแทน

fOLLOW us

Social Media