สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทรงออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดูแลสุขภาพอนามัย และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนด้านการให้บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างทั่วถึง

    สำหรับ การออกหน่วยแพทย์พระราชทาน ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เจ็บป่วยในพื้นที่ชนบท ด้อยโอกาสและมีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจโรคทั่วไป จำนวน 144 คน ปัญหาสุขภาพที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อกระดูก และข้อ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ระบบทางเดินหายใจ รวมทั้งระบบผิวหนัง โดยมีผู้ป่วยที่ส่งต่อ เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาอย่างละเอียด และต่อเนื่อง จำนวน 17 คน