ขอแจ้งวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์วัคซีน COVID- 19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) (วัคซีนซิโนฟาร์ม)

ประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์
องค์กร/นิติบุคคล หน่วยงานผู้รับการจัดสรร
วัคซีนซิโนฟาร์มกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ด้วยวัคซีนซิโนฟาร์มทุกรุ่นการผลิต
จะหมดอายุในเดือนพฤษภาคม 2566
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่ยังมี
วัคซีนซิโนฟาร์มคงเหลือดำเนินการฉีดวัคซีน
ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

หากไม่ได้เข้ารับวัคซีนภายในวันที่กำหนดข้างต้น ถือว่าหน่วยงานสละสิทธิ์ในการรับวัคซีนที่เหลืออยู่และทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการจัดการทำลายวัคซีนที่หมดอายุนี้ตามขั้นตอนมาตรฐานต่อไป