ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Spikevax รุ่นการผลิตที่ 084M21A ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เลขทะเบียนตำรับยาที่ 1C 6/64 (NBC)

ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนโมเดอร์นา Lot การผลิต 084M21A สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม 7 เดือน (22 สิงหาคม 2565) เป็น 9 เดือน (22 ตุลาคม 2565) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.5) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป


ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2565