ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ สนองพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ : ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๓ จำนวน ๖๒ คน และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอื่น รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙๒ คน รวมจำนวนนักศึกษาทั้ง ๒ หลักสูตร ๑๕๔ คน โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีครั้งนี้ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีผ่านระบบออนไลน์ด้วย โดยพิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ จัดขึ้นตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่งดงามของวิชาชีพการพยาบาล และสนองพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน และการวิจัย ที่จะสร้างบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรทางสุขภาพ รวมถึงพยาบาล และแพทย์ ที่มีความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่นก่อนประโยชน์ของตนเอง พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม อีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางสุขภาพ ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไร โดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีปัญญาควบคู่กับคุณธรรม เป็นนักวิชาการ และผู้ประกอบวิชาชีพที่มีทักษะด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม เป็นพลเมืองโลกที่ทันสมัย ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง และมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ โดยยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาเริ่มต้นฝึกภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลที่มีมาตรฐาน ตั้งแต่ปีแรก ภายหลังการเรียนรายวิชาการพยาบาลพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ นี้ มีนักศึกษาที่จะเริ่มขึ้นฝึกภาคปฏิบัติจำนวน ๑๕๔ คน จะได้รับมอบหมวกและเข็มสัญลักษณ์ ซึ่ง “เข็ม”สัญลักษณ์พระนามย่อ “จุฬาภรณ์” (จภ) ถือเป็นเกียรติยศที่ได้ย่างก้าวสู่การเป็นนักศึกษาพยาบาลใต้ร่มพระบารมี และ “หมวก” ถือเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้สวมใส่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตของผู้ป่วย และประชาชน ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกคนจึงต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ


ทั้งนี้ พิธีมอบหมวกและประดับเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถือเป็นพิธีการที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และเป็นการสืบทอดปณิธานของวิชาชีพ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ให้นักศึกษาตระหนักถึงคุณค่าของวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อสังคม เป็นการแสดงความพร้อมให้ความเชื่อมั่นในการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการประดับเข็มสัญลักษณ์พระนามย่อ จภ