คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 “น้อมจิตวันทา ร่วมบูชาพระคุณครู ” เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ หล่อหลอมจิตใจเยาวชนนักศึกษาให้ตระหนักถึงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อันเป็นการส่งเสริมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป

การนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

สำหรับพิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 มีตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1-4 และนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น) เป็นผู้เชิญพานไหว้ครู และภายในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2563 และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อีกด้วย