คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ ๙ จัดกิจกรรม “วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานเปิดกรวย วางพานพุ่ม อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี ในพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกพระมหากรุณธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีคณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อาคารบริหาร ๑ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ กิจกรรมมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกอบไปด้วย โครงการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๔ ให้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ณ ศูนย์เสริมศึกษาและปฏิบัติการพยาบาลเสมือนจริง (LRC) คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารบริหาร CAT๑ ชั้น ๑ โซน D ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.
โครงการเยี่ยมผู้มีปัญหาสุขภาพ ผู้ด้อยโอกาสชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ตามพระดําริองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ณ ชุมชนพงษ์เพชรพัฒนา ซอยงามวงศ์วาน ๓๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. และโครงการบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลประจำปี ๒๕๖๔ แก่ประชาชน ณ คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ซอยงามวงศ์วาน ๔๗ แขวง ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ ในระหว่างวันที่ ๗ – ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.