รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน ๑๓,๕๗๗,๔๒๐ โดส

💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๖,๙๔๕,๗๐๗ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๓๙ % = ๒๗,๐๙๑ ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๖๔ % = ๔๔,๕๓๑ ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๓๑ % = ๒๑,๗๑๗ ราย
😷อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่
-ปวดศีรษะ ๐.๕๖ %
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๔๓ %
-เหนื่อย เพลีย ๐.๔๑ %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๓๗ %
-อาการไข้ ๐.๓๖ %

💉💉ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๖,๖๓๑,๗๑๓ ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้
day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๖ % = ๓,๙๖๗ ราย
day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๐.๓๓ % = ๒๒,๐๗๕ ราย
day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๒๒ % = ๑๔,๒๘๐ ราย
😷อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด ๕ อันดับแรก ได้แก่
-ปวดศีรษะ ๐.๓๑ %
-ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ๐.๒๗ %
-ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๒๕ %
-เหนื่อย เพลีย ๐.๒๔ %
-อาการไข้ ๐.๒๑ %
*สัดส่วนของผู้รายงานอาการข้างเคียงต่อจำนวนเข็มที่ฉีด

หมายเหตุ
ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม ๒๑ ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด ๒ ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ๔ ราย หัวใจล้มเหลว ๒ ราย จากโรคประจำตัว ๕ ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา ๑ ราย หัวใจเต้นผิดจังหวะ ๑ ราย เส้นเลือดสมองแตก ๑ ราย ปอดอักเสบ ๑ ราย ติดเชื้อในกระแสเลือดและปอดอักเสบ ๑ ราย เส้นเลือดหัวใจตีบ ๑ ราย และรอการชันสูตร ๒ ราย
สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ๑๗ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว ๔ ราย ภาวะเส้นเลือดสมองตีบ ๑ ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก ๕ ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ๑ ราย ภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง ๓ ราย แพ้วัคซีนรุนแรง SJS ๑ ราย และเวียนศีรษะ ๒ ราย
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๗๒๘,๕๑๘ คน


(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)