รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส

รายงานการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำหรับประชาชนกลุ่มเปราะบาง ตั้งแต่วันที่ ๔ กรกฎาคม – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖๖,๐๕๐ โดส

💉เข็มที่ ๑ จำนวน ๔๖๖,๖๔๔ โดส ได้แก่
• ผู้พิการ ๕๒,๖๙๖ ราย
• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๑๕๐,๑๘๔ ราย
• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๖๓,๘๘๙ ราย
• พระ/นักบวช ๒๙,๑๑๑ ราย
. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๗๐,๗๖๔ ราย

💉💉เข็มที่ ๒ จำนวน ๒๙๙,๔๐๖ โดส ได้แก่
• ผู้พิการ ๓๗,๐๕๑ ราย
• ผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด ๙๙,๑๘๙ ราย
• ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้ป่วยเรื้อรัง ๑๐๒,๒๑๗ ราย
• พระ/นักบวช ๑๗,๑๒๓ ราย
. ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลัก ๔๓,๘๒๖ ราย

หมายเหตุ วัคซีนบริจาคสำหรับกลุ่มเปราะบางจัดส่งไปแล้วรอการฉีดอีก ๑๗๙,๑๕๕ โดส โดยเป็นวัคซีนเข็ม ๒ ที่ยังไม่ได้ฉีด และวัคซีนที่จัดส่งให้หน่วยแพทย์ พอ.สว. เพื่อนำไปฉีดตามจังหวัดต่างๆ ต่อไป

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอขอบคุณทุกบริษัท หน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ร่วมแบ่งปัน สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประเทศ
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)