๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” อันมีความหมายว่า “พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน”

น้อมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้จัดทำเพจศูนย์ข้อมูลวัคซีน COVID-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์