รายงานผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ผู้รับวัคซีน จำนวน ๑,๐๓๖,๔๗๙ โดส

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๘๔๐,๕๐๒ ราย

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๒.๔๒ % = ๒๐,๔๐๑ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ๑.๔๓ % = ๑๒,๐๒๖ ราย

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ๐.๑๓ % = ๑,๑๐๖ ราย

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนเข็ม ๑

ส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง

อาการปวดศีรษะ ๑.๐๖% อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย ๐.๐๘ %

ปวดกล้ามเนื้อ ๐.๘๓ % ไข้ ๐.๗๒ %

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๗๕ %

ผู้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ จำนวน ๑๙๕,๙๗๗ ราย

พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

day 0 (ขณะสังเกตอาการ) ๐.๐๖ % = ๑๑๕ ราย

day 1 (หลังฉีดวัคซีน ๑ วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

day 7 (หลังฉีดวัคซีน ๗ วัน) ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนเข็ม ๒

ส่วนใหญ่เป็นอาการเล็กน้อยถึงปานกลางอาการปวดศีรษะ ๐.๐๑๙ %

อาการเหนื่อย/อ่อนเพลีย ๐.๐๑๕ %

ปวดกล้ามเนื้อ ๐.๐๐๗ % ไข้ ๐.๐๐๒๕ %

ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด ๐.๐๐๒๕ %

หมายเหตุ

ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิต ๘ ราย สาเหตุจากติดเชื้อโควิด ๑ ราย จากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ๓ ราย จากโรคประจำตัว ๒ ราย ไม่ได้ชันสูตร ๑ ราย และรอผลการชันสูตร ๑ ราย

สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง ๓ ราย สาเหตุจากเส้นเลือดในสมองตีบ โดยพบภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ๑ ราย มีความพิการหัวใจแต่กำเนิด ๑ ราย และมีภาวะความดันโลหิตสูง ๑ ราย