ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๕๗ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังชั้น ๓ อาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง หรือ Oncogenesis พระราชทานแก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๓ และคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นวันที่ ๓  โดยทรงบรรยายพิเศษพระราชทานต่อเนื่องในหัวข้อ เรื่อง “การควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ และการเกิดเซลล์ตายและเมแทบอลิซึมของเซลล์มะเร็ง” ซึ่งวัฏจักรของเซลล์ หรือ วงจรการแบ่งตัวของเซลล์มี ๔ ระยะ ในแต่ละระยะจะมีจุดที่ตรวจสอบและควบคุมความถูกต้องและคุณภาพการทำงานของเซลล์ โดยมีความสำคัญของกระบวนการส่งสัญญาณเข้าสู่เซลล์ ซึ่งนำไปสู่การตอบสนองของเซลล์ ซึ่งปกติร่างกายจะมีการควบคุมให้มีความสมดุลและเหมาะสมหากเกิดความผิดปกติเกี่ยวกับการควบคุมในระบบก็จะนำไปสู่การเกิดเป็นมะเร็งขึ้นได้ การที่เซลล์มะเร็งมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งประกอบด้วยปฏิกิริยาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตามลำดับ เพื่อช่วยรักษาสมดุลในร่างกาย และเรื่อง “กลไกการเกิดพยาธิสภาพ ของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์ เป็นกุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต” ซึ่งมีการค้นพบและเข้าใจกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและเซลล์ จนสามารถวินิจฉัยโรคให้เข้าถึงลักษณะเฉพาะของเซลล์มะเร็งมากขึ้น

 ปัจจุบัน มีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่าง ๆ โดยสามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ ทำให้แพทย์มีการพยากรณ์โรคแม่นยำ สามารถเลือกแผนการรักษาและยาได้ตรงกับโรค  โดยกว่า ๔๐ ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนายารักษาโรคมะเร็งที่หลากหลายหนึ่งในนั้นคือการพัฒนา ยากลีเวค หรือ ยาอิมาทินิบ ที่รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสำเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า ด้วยการใช้ข้อมูลพันธุกรรมที่จำเพาะของมะเร็ง มาพัฒนาหาแนวทางการรักษา นำไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง

ซึ่งวันนี้ เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง ใน ๖ หัวข้อหลัก เสร็จสิ้นสมบูรณ์  โดยตลอด ๓ วันที่ผ่านมา ทรงมุ่งมั่นและมีพระวิริยะอุตสาหะ ทรงบรรยายด้วยความตั้งพระทัย โดยมีพระประสงค์ที่จะพระราชทานความรู้แก่นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปต่อยอดช่วยเหลือประชาชนได้ต่อไปในอนาคต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นโรงเรียนแพทย์ลำดับที่ ๒๓ ของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานสากลของ World Federation for Medical Education โดยสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์และแพทยสภา  จัดตั้งขึ้นโดยพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยพระวิสัยทัศน์กว้างไกลที่จะยกระดับการศึกษาทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพในประเทศไทย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการแพทย์ชั้นนำในการผลิตหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อสร้างแพทย์และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติ  โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ทันสมัยทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำด้านสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ที่มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

 1. ch7.com – https://news.ch7.com/detail/701385
 2. ch3plus.com – https://ch3plus.com/news/fullprogram/royalnews/384072
 3. News NBT2HD – https://youtu.be/YiZeigjibYA?si=2IOeAnsgL29DZnKY
 4. naewna.com – https://www.naewna.com/lady/782820
 5. bangkokbiznews.com – https://www.bangkokbiznews.com/news/royal/1110139
 6. bangkokbiznews.com – https://www.fm91bkk.com/newsarticle/23930
 7. fm91bkk.com – https://today.line.me/th/v2/article/MLvyoKy
 8. today.line.me – https://www.naewna.com/lady/783006
 9. naewna.com – https://www.thailandplus.tv/archives/783391
 10. thailandplus.tv – https://shorturl.at/fmDJ9
 11. จิตอาสา ๙๑๐ ปกป้องสถาบัน – https://shorturl.at/emP24
 12. เรารักพระราชวงศ์ไทย – https://shorturl.at/inuzY
 13. โบราณนานมา – https://shorturl.at/mEGX4
 14. น้ำเงินเข้ม – https://shorturl.at/aGS12