วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 2 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดมา ทรงริเริ่มโครงการในพระราชดำริสำคัญ ๆ ไว้มากมาย  ด้วยทรงหวังให้ปวงชนชาวไทยได้มีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด “Update Genetic & Precision Medicine for Nurse and Health Personnel” ที่เลือกการรักษาให้ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาศัยข้อมูลจากการตรวจพันธุกรรมของผู้ป่วยแต่ละราย สร้างองค์ความรู้ทำให้เข้าใจกลไกที่ซับซ้อนของโรค มีการนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม การใช้ชีวิต และสิ่งแวดล้อม ของผู้ป่วยมาเป็นปัจจัยประกอบเพื่อมาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบการรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ ที่ตรงจุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบุคลากรทางการพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการด้านสุขภาพ ตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละวิชาชีพต่อไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์  แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการทางมนุษย์พันธุศาสตร์ และการแพทย์แม่นยำ ได้ทราบความก้าวหน้าของการดูแลผู้ป่วยโดยใช้หลักการการแพทย์แม่นยำเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้ผู้เข้าประชุมวิชาการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมบรรยายและเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป จัดการประชุมในรูปแบบ Onsite และ Online ซึ่งมีหัวข้อในการบรรยายและเสวนา เช่น จีโนมิกส์ประเทศไทย สถานการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบัน, การใช้หลักการมนุษย์พันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำในการให้บริการวินิจฉัยและบำบัดดูแลที่สำคัญในประชากรทุกช่วงชีวิต, ประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ และบทบาทของบุคลากรทางสุขภาพในยุคพันธุศาสตร์ทางการแพทย์ ฯลฯ รวมทั้งมีการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการฯ นี้ด้วย

Link ข่าวออนไลน์

banmuang.co.th – https://www.banmuang.co.th/news/gallery/341539

ryt9.com – https://www.ryt9.com/s/prg/3446029

thailand.shafaqna.com – https://thailand.shafaqna.com/TH/AL/1814953

newswit.com – https://www.newswit.com/th/ifp7gg4w1e9hns809v812qdnp7tqvpxj

thailand4.com – https://www.thailand4.com/th/MEGX

thaipr.net – https://www.thaipr.net/general/3371200

prachachat.net – https://www.prachachat.net/public-relations/news-1372633

Health News Thailand – https://www.facebook.com/514056350720020/posts/787461393379513

naewna.com – https://www.naewna.com/lady/750661

khaosod.co.th – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7819156

sootinclaimon.com – https://shorturl.at/hmoEH

ชมรมดินปุ๋ยบนเว็บ – https://www.facebook.com/462025375949895/posts/668065942012503

phigudkhaow.com – https://shorturl.at/btJ02

matichon.co.th – https://www.matichon.co.th/publicize/news_4139765

sootinclaimon.com – https://shorturl.at/gpqBS

ชมรมดินปุ๋ยบนเว็บ – https://www.facebook.com/462025375949895/posts/670057691813328

naewna.com – https://www.naewna.com/lady/751477

bangkok-today.com – https://shorturl.at/eDJM1