พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรม “การตรวจนักอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย และงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรม “การตรวจนักอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๖ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น ๗ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

การจัดฝึกหลักสูตรระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการดูแลอนามัยแม่และเด็กในหน่วยบริการปฐมภูมิ พัฒนาหลักสูตรโดยงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฏี จำนวน ๒๒.๕ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน ๓๐ ชั่วโมง ซึ่งจัดฝึกอบรมภาคทฤษฏีผ่านระบบออนไลน์ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๖-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และฝึกอบรมภาคปฏิบัติระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลยะลา โดยมีทีมวิทยากรซึงเป็นแพทย์งานสูตินรีเวชกรรม นำโดย แพทย์หญิงราชาวดี ตันวิสุทธิ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทีมแพทย์โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลเบตง ร่วมกันถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยตรง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ ให้ได้รับการคัดกรองจากการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลตราซาวด์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในหลายช่วงอายุครรภ์ เนื่องจากได้รับการตรวจหาความผิดปกติในไตรมาสแรก ลดการเกิดผลเสียต่อสุขภาพของมารดาและทารกในครรภ์ได้ รวมถึงการกำหนดอายุครรภ์และการประเมินความสมบูรณ์ทารกในครรภ์เพื่อลดปัญหาอนามัยแม่และเด็กโดยเฉพาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่มีอัตราการเสียชีวิตมารดาและทารกในครรภ์สูง นอกจากนี้ผู้ฝึกอบรมจะได้การเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือในการการวินิจฉัยเบื้องต้นจนนำไปสู่การวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตลอดจนเสริมสร้างเจตคติที่ดีในการบริการมารดาในระหว่างตั้งครรภ์ด้วย

รวม Link ข่าวออนไลน์

newswit.com – https://www.newswit.com/th/LmwS

ryt9.com – https://www.ryt9.com/s/prg/3354786

thailand4.com – https://www.thailand4.com/th/LmwS

thaipr.net – https://www.thaipr.net/health/3236264

today.line.me – https://today.line.me/th/v2/article/3Nj3l6P

fm91bkk.com – https://fm91bkk.com/fm134777

FM91Trafficpro – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/posts/pfbid0WiYzRw4MTU3XGubkoyMk1hyevqDSDUh7jwzdTDQiexw6ttvmpQcjRMKwKj8wggxl

Citynewsthai.com – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0pCoLxkTPJ4LSTNMBMC7TeAnedVJDPdfKHFUEZuEiopNZ5kvfzBPJMqrLjwJiWVJPl&id=100063455225408

naewna.com – https://www.naewna.com/lady/679170

sootinclaimon.com – https://sootinclaimon.com/2022/09/11/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1/