ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จัดบริการทางการแพทย์ส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์จัดบริการทางการแพทย์ส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดบริการทางการแพทย์ ด้วยบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถวายเป็นพระกุศลแด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ การนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแสงจันทร์ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ด้วย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และองค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (พอ.สว.) ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรทั่วทุกพื้นที่โดยเฉพาะในท้องถิ่นที่ห่างไกล และจากการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรและผู้เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดารหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ ทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ออกปฏิบัติงานในการตรวจดูแลรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชนอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย รวมทั้งทรงมีพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยทรงจัดตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการยกระดับการรักษาโรคมะเร็งของประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล และช่วยพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ทัดเทียมนานาประเทศ

ทั้งนี้ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงเป็นโรคมะเร็งที่พบมาก ๕ อันดับแรกของมะเร็งที่พบในประเทศไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในลำดับต้นๆ จากข้อมูลทะเบียนมะเร็งของสถาบันมะเร็งแห่งชาติปี ๒๕๖๓ พบว่าโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงพบมากเป็นอันดับ ๑ ของมะเร็งในเพศชาย และอันดับ ๒ ของมะเร็งที่พบในเพศหญิง และพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มารับการรักษาในระยะลุกลาม โดยพบระยะที่ ๓ ร้อยละ ๓๐.๙ ระยะที่ ๔ ร้อยละ ๔๑.๘

ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายให้ประชาชนอายุ ๕๐-๗๐ ปี ได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรองและได้รับการรักษาในระยะเริ่มแรก จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ตามนโยบายตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนที่มีผลตรวจ FIT test เป็นผลบวก รอรับการตรวจส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นจำนวนมาก

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงเกิดการบูรณาการความร่วมมือโดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่ายของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ในการจัดบริการทางการแพทย์ด้านการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ให้แก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ โดยมีประชาชนมาเข้ารับบริการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ในโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๓๖๐ ราย  นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายถวายเป็นพระกุศลฯ ด้วย

ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการให้บริการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา วันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทำการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาให้กับประชาชน จำนวน ๓ ราย ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วันที่ ๗-๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ให้ประชาชน จำนวน ๑๒๐ ราย ณ โรงพยาบาลวิเชียรบุรี วันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน ๑๒๐ ราย ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

และวันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทำการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ จำนวน ๑๒๐ ราย ณ โรงพยาบาลหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์มีข้อมูลผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๒๒ ราย และมีผู้ป่วยที่สมัครใจขอรับการรักษาที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน ๑๔ ราย เนื่องจากมีความยากลำบากในการเดินทางไปติดตามการรักษาและขึ้นทะเบียนที่โรงพยาบาลอื่น ยังมีผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนไว้เดิม จำนวน ๔๙ ราย และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดรักษาแล้วที่โรงพยาบาลอื่นๆ จำนวน ๑๙ ราย

โดยระหว่างวันที่ ๓-๕ กรกฎาคมที่ผ่านมา มีผู้ป่วยมาเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาในโครงการ จำนวน ๓ ราย และผ่าตัดต้อกระจก ๑๗ ราย นับเป็นการบูรณาความร่วมมือในการสืบสานพระปณิธานองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อให้คนไทยในทุกถิ่นฐานที่ยากไร้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

การนี้ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้มอบกระเป๋ายาพระราชทานแก่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนกระจกตาทั้ง ๓ ราย และผู้ป่วยที่เข้ารับการส่องกล้องตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ในวันนี้ด้วย และด้วยพระเมตตาในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงห่วงใยต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง

รวม Link ข่าว

thailandplus.tv – https://www.thailandplus.tv/archives/568010

เดลินิวส์ | LINE TODAY – https://today.line.me/th/v2/article/2D1EYN6

สยามรัฐ | LINE TODAY – https://today.line.me/th/v2/article/7NM0Kel

siamrath.co.th – https://siamrath.co.th/n/364769

thailand4.com – https://www.thailand4.com/th/Li9t

ryt9.com – https://www.ryt9.com/s/prg/3338605

mgronline.com – https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000066487

facebook: Citynewsthai.com – https://www.facebook.com/BreakingNewsMGROnline/posts/pfbid0WLUmRCY9RJQcW81vDwQMjemXze3sqK7YTkSFVGPtGKNCsmpjNUaAkF2ybasLhj5kl

facebook: Thailandplus.TV – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid0xQAYmHwS53NbC8HFaz6oLajoJiaQ9o7JzjEeG7bKvurwRm5dte5mkS51Wkmxntmtl