สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ อาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๒๔ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จพระดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ณ มณฑลพิธี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตรและกราบทูลถวายรายงานการดำเนินโครงการจัดสร้างหอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ และพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ ซึ่งทรงมีพระดำริโปรดให้จัดสร้างเป็นแห่งที่สองเพื่ออัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/5yX3ZKx

Link ข่าว – https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ar-AAXns24

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/5yX3ZKx

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/aGlkZx3

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/OpY0n9B

Link ข่าว – https://www.matichon.co.th/court-news/news_3348918

Link ข่าว – https://khao24h.net/royal-news/news-17-6-539587a0f129f89425d1045ea139939f

Link ข่าว – https://www.bangkokbiznews.com/news/1004900

Link ข่าว – https://www.naewna.com/royal/654098

Link ข่าว – https://www.naewna.com/royal/654094

Link ข่าว – https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000046858

Link ข่าว – https://www.facebook.com/ThaisloveKingRamaX/posts/7601363013271256

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/VxoPjrR

Link ข่าว – https://bangkok-today.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8-5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25af-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a8-5

Link ข่าว – https://www.dailynews.co.th/news/1059368/

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/VxoPjrR

Link ข่าว – https://bangkok-today.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8-5/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25af-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a8-5

Link ข่าว – https://www.dailynews.co.th/news/1059368/

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7055440

Link ข่าว – https://www.naewna.com/royal/gallery/9259

Link ข่าว – https://khao24h.net/women/news-17-11-4971905bb106fe54909dddab6e377cae

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-934281