สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยาย เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที รุ่น Biograph Vision 600 Edge และทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยาย เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที รุ่น Biograph Vision 600 Edge และทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๔๘ น. ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยาย เปิดตัวเครื่องดิจิทัลเพทซีที รุ่น Biograph Vision 600 Edge และทอดพระเนตรการให้บริการของศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ เข้าเฝ้าถวายสูจิบัตร และกราบทูลถวายรายงานโครงการจัดสร้างอาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติส่วนต่อขยาย

Link ข่าว – https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000046858

Link ข่าว – https://www.msn.com/th-th/news/national/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%AF-%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%A3%E0%B8%9E-%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C/ar-AAXndyt

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/rmZeZR8

Link ข่าว – https://www.matichon.co.th/court-news/news_3348695

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/9mXQOqr

Link ข่าว – https://www.thaipost.net/royal-court/143428/

Link ข่าว – https://khao24h.net/royal-news/news-17-6-08a5a60033a25ad1ab71f1ed3bc1c7b2

Link ข่าว – https://www.thaipost.net/royal-court/143409/

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-933915

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/BEMLqrG

Link ข่าว – https://bangkok-today.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25af-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a8-6

Link ข่าว – https://www.dailynews.co.th/news/1059508/

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/EXkYPza

Link ข่าว – https://www.bangkokbiznews.com/news/1004979

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7055440

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-933915

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/BEMLqrG

Link ข่าว – https://bangkok-today.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8-6/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%25a1%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2594%25e0%25b9%2587%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2580%25e0%25b8%2588%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259f%25e0%25b9%2589%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25af-%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25a1%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%25a8-6

Link ข่าว – https://www.dailynews.co.th/news/1059508/

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/EXkYPza

Link ข่าว – https://www.bangkokbiznews.com/news/1004979

Link ข่าว – https://th.hellomagazine.com/royalty-news/thailand-royal-news/princess-chulabhorn-open-cyclotron-and-pet-scan-center/

Link ข่าว – https://khao2u.co/archives/190164