คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาพยาบาลทุนพระราชทาน รุ่นที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมปฏิบัติงานสนองพระปณิธาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

11 พฤษภาคม 2565 : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดพิธีประกาศสำเร็จการศึกษาและมอบขีดหมวกพยาบาลวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่4 รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 63 คน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท ณ ห้องประชุมออดิโทเรียม อาคารสโมสร บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

Link ข่าว – https://thainews.easybranches.com/varity/2943927

Link ข่าว – https://bangkok-today.com/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=%25e0%25b8%2584%25e0%25b8%2593%25e0%25b8%25b0%25e0%25b8%259e%25e0%25b8%25a2%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%259a%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25a5%25e0%25b8%25a8%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%25aa%25e0%25b8%2595%25e0%25b8%25a3%25e0%25b9%258c-%25e0%25b8%25a3%25e0%25b8%25b2%25e0%25b8%258a%25e0%25b8%25a7%25e0%25b8%25b4%25e0%25b8%2597

Link ข่าว – https://www.edupdate.net/2022/24339/

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/Ld1m

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/Ld1m

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3321528

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/education/3189188

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/9mX6G7g

Link ข่าว – https://fm91bkk.com/fm126202

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-931077