คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการบริการสุขภาพเพื่อประชาชน “ดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคเรื้อรัง” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำกลุ่ม ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร จัดกิจกรรมร่วมกับผู้อำนวยการเขตหลักสี่ ประธานเคหะชุมชนท่าทราย อาสาสมัครสาธารณสุข เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มี พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชน กลุ่มผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในชุมชน ภายใต้ชื่อโครงการ “ดูแลสุขภาพอย่างไรห่างไกลโรคเรื้อรัง” โดยการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ภาวะน้ำหนักตัวเกิน ประเมินสุขภาพจิต ให้คำแนะนำและคำปรึกษาเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค และบรรเทาอาการลุกลามของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังสามารถดูแลตนเองในเรื่องการเลือกรับประทานอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสมกับวัย วิธีผ่อนคลายความเครียด ทั้งนี้มีประชาชนในชุมชนให้ความสนใจเข้ารับบริการ ประมาณ ๒๐๐ คน โดยคณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้ความรู้ความชำนาญในการให้บริการประชาชน อย่างใกล้ชิด ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาทางการพยาบาลที่มีภารกิจหลักตามภารกิจของสถาบันระดับอุดมศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาล ทำการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชน บริการวิชาการและวิชาชีพให้แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสืบสานพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

กิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของคณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

Link ข่าว – https://mgronline.com/uptodate/detail/9650000051314

Link ข่าว – https://fm91bkk.com/fm127580

Link ข่าว – https://www.facebook.com/fm91trafficpro/posts/pfbid02r3SpGzKBvnkz71nexGZDiHQT9dXYZkVPqDk935Qp7TyEnaKLaDhjzNRMqpfqkykcl

Link ข่าว – https://www.banmuang.co.th/news/bangkok/282507

Link ข่าว – https://aec-tv-online1.com/?p=254148

Link ข่าว – https://aec-tv-online2.com/?p=886545

Link ข่าว – https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000051412

Link ข่าว – https://bit.ly/3MF8fNt

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3326843

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/Lecf

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/Lecf

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3196081

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7085274

Link ข่าว – https://www.thailandplus.tv/archives/543755

Link ข่าว – https://today.line.me/th/v2/article/LXEw3Ra

Link ข่าว – https://khao24h.net/women/news-17-11-211551944d5490fe9bf74f4898b71811

Link ข่าว – https://www.naewna.com/lady/656996

Link ข่าว – https://www.facebook.com/thethaireference/posts/pfbid02DG8o8qgXKWm32GFHyjzuc9rxEYiQ6UUVJduAem6FegdXi5mfW1Y7QFry5UzTHeDFl

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid0QobRCR79eyCBHRctcmw5XBaSzitKMQGJGJ895zkJK5UaPiJFpGntaXmnotPbpS3ol

Link ข่าว – https://www.facebook.com/BreakingNewsMGROnline/posts/pfbid02qfbyiTNGFsiuedUwd2oCXftwy16EyDt4DM1pnQydTZKrnBKHNiELjMhZ8exoyVwxl

Link ข่าว – https://bit.ly/3NE3hBS

Link ข่าว – https://bit.ly/3NG21hz

Link ข่าว – https://bit.ly/3MxIE92

Link ข่าว – https://bit.ly/3tohwT6

Link ข่าว – https://www.isranews.org/article/isranews-pr-news/109208-chulaporn.html

Link ข่าว – https://www.prachachat.net/public-relations/news-943363

Link ข่าว – https://www.matichon.co.th/publicize/news_3374637

Link ข่าว – https://www.khaosod.co.th/pr-news/news_7086172