“CRA Digital Health” เสวนาเปิดตัวหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของผู้คนในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว และมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีในระบบบริการสุขภาพดิจิทัลที่เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบ เพื่อรองรับการรักษาโรคด้วยแนวทางใหม่ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเตรียมรับมือ ป้องกัน และรักษาโรคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการทางการแพทย์และสุขภาพที่ทันสมัยอย่างทั่วถึง การเตรียมพร้อมในด้านการสร้างบุคลากรในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเชี่ยวชาญ เสริมทักษะความรู้ดิจิทัลเฉพาะเพิ่มเติมในการทำงานของโลกยุคปัจจุบัน จึงถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะก้าวสู่ความสำเร็จในระยะยาว

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ที่จะนำวิทยาการขั้นสูงและนวัตกรรมไปใช้ในการดูแลคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงสุขภาวะที่ดี เพื่อความเป็นเลิศในทุกชีวิต ตามพระปณิธานใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงได้จัดงานเสวนาแบบไฮบริด “CRA Digital Health” เปิดมุมมอง-สร้างทักษะดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขแห่งยุคศตวรรษที่ 21 พร้อมเปิดตัวหลักสูตร CRA Digital Health Program หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ สตูดิโอเนชั่น ทาวเวอร์ และออนไลน์ผ่านทางช่อง CRA Chulabhorn Channel โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมมองวิสัยทัศน์ภาพรวมดิจิทัลเทรนด์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในประเทศไทยในหัวข้อ Digital Health Transformation และการขับเคลื่อนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในการส่งเสริมการพัฒนา Digital Health Initiatives ทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ พร้อมด้วย ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมเปิดมุมมองเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อการแพทย์แห่งอนาคตของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่รองรับการสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีศักยภาพในการทำงานด้านสุขภาพดิจิทัล และเปิดตัวหลักสูตรน้องใหม่ CRA Digital Health Program โดยร่วมเสวนากับคณาจารย์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

Link ข่าว – https://www.edupdate.net/2022/23096/

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3310251

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LZeg

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3173512

Link ข่าว – https://khao24h.net/society-news/news-7-18-21981da038af577bfaf9110a52f16711

Link ข่าว – https://mgronline.com/qol/detail/9650000030006

Link ข่าว –https://www.siamlandbank.com/allnews/archives/1340928

Link ข่าว – https://www.ryt9.com/s/prg/3310251

Link ข่าว – https://www.newswit.com/th/LZeg

Link ข่าว – https://www.thailand4.com/th/LZeg

Link ข่าว – https://www.thaipr.net/health/3173512

Link ข่าว – https://www.facebook.com/Thailandplus.Online/posts/pfbid02EjH8ppFGXarfME14NLve18oQqYfS9gQEcCZmQZ9d3dwqXuBVQPEy1a6pHaCh23r1l

Link ข่าว – https://www.facebook.com/TheDailyBangkok/posts/pfbid0M5RmATzoLEXHnTEyvyVyGUPuF2w4TCM4Hdz6kgtNRLefaTJm1DWETBpFr5pBtwZrl

Link ข่าว – https://www.facebook.com/taladvikraonews/posts/pfbid02Lbo8QjWZBftXKdrbhtVEKkJmGKs1t7cvYvWECFYmcrNc9FJN5Py88hYi7QFdgV2fl

Link ข่าว – https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Mxkq5iisfZqvH7FJBetZMdYnF1Msb62T8NMUgjnVajwaueQ3DfeqqsyTjCFrr4HHl&id=516879625600494

Link ข่าว – https://www.facebook.com/ddpostnews/posts/pfbid02wsjpjyzcwQ3TUst6Dkn2EXCqSHsCkvebGmih9Vq2PhqETxpHYvBFJMGLomd7eCxdl

Link ข่าว – https://www.facebook.com/ERNEWSROOM/posts/pfbid0uE5gc3ytA12jAhFqAeyMxJAjwYG15NVUuD9VCHu7hrNDZZUqoiPrXCcKjH6W9yXHl