คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ