เครื่องฉายรังสี รุ่น Ethos

ลดปริมาณรังสีต่ออวัยวะข้างเคียง

เช็กตำแหน่งก่อนฉายรังสีด้วยภาพ 3 มิติ
แม่นยำลดความคลาดเคลื่อน

AI ช่วยปรับแผนการฉายรังสี
ให้เข้ากับก้อนมะเร็งที่เปลี่ยนแปลง

หัวฉายรังสีหมุนเร็วขึ้นลดเวลาฉายรังสี

เตียงปรับระดับสูง – ต่ำ ตามความสะดวกของผู้ป่วย

การเลือกใช้เครื่องฉายรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์การเลือกใช้เครื่องฉายรังสีที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์