ขอแสดงความยินดี รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นเอกฉันท์ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน The World Academy of Nursing Sciences (WANS) (Head office ณ ประเทศญี่ปุ่น) ปี ค.ศ. 2022-2026

ขอแสดงความยินดี รองศาตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในโอกาสได้รับเลือกจากสมาชิกเป็นเอกฉันท์ให้ทำหน้าที่เป็นประธาน The World Academy of Nursing Sciences (WANS) (Head office ณ ประเทศญี่ปุ่น) ปี ค.ศ. 2022-2026