เวชศาสตร์การเดินทางและวัคซีนในผู้ใหญ่ TRAVEL MEDICINE AND ADULT IMMUNIZATION

รายละเอียดการให้บริการและวัคซีนที่ให้บริการ

ให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง (Pre and post travel counselling)

ท่านสามารถรับคำปรึกษาและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ณ ประเทศปลายทาง โรคประจำถิ่น เช่น มาลาเรีย ข้อปฏิบัติระหว่างการเดินทาง รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหลังกลับจากการเดินทาง เป็นต้น

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

วัคซีนที่ให้บริการครอบคลุมถึงบุคคลทั่วไป และวัคซีนที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ ทั้งนี้ แพทย์จะประเมินความจำเป็นในการรับวัคซีนก่อนเสมอ เพื่อประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และวัคซีนบางชนิดต้องฉีดหลายเข็มเพื่อประสิทธิภาพในการป้องกันโรคก่อนเดินทาง ดังนั้น ผู้เดินทางควรมาปรึกษาแพทย์ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 4-6 สัปดาห์

วัคซีนที่ให้บริการในคลินิกมีดังนี้

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคนิวโมคอคคัส (Pneumococcal vaccine: PCV-13 and PPSV-23)
 • วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด (Herpes zoster vaccine)

 • วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอและบี (Hepatitis A, Hepatitis B or Combination of Hepatitis A&B (Twinrix))
 • วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก คอตีบและไอกรน (Tdap, Td)
 • วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR vaccine
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส (Varicella vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV vaccine)
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี (Japanese encephalitis)

การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและออกใบรับรองแพทย์

การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางหรือไปต่างประเทศ แต่ละองค์กร บริษัทหรือประเทศปลายทางจะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย การตรวจเลือด เอกซเรย์ การฉีดวัคซีน และบางที่กำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องนำรายละเอียดการเดินทาง รายละเอียดการรักษาโรคประจำตัว ใบรับรองแพทย์ แบบฟอร์มเฉพาะ ติดตัวมาด้วยทุกครั้งก่อนพบแพทย์ ใบรับรองแพทย์ที่ให้บริการ ดังนี้

 • ใบรับรองความพร้อมก่อนการเดินทาง (Fit to fly certificate)
 • แบบฟอร์มเพื่อศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ

ข้อจำกัด การให้บริการบางอย่างยังไม่ครอบคลุม เช่น วัคซีนสำหรับการเดินทางบางชนิด เช่น วัคซีนไข้เหลือง, วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น, วัคซีนไทฟอยด์หรือวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค ยามาลาเรีย การตรวจคัดกรองวัณโรค [ Tuberculin skin test ] เป็นต้น ดังนั้น กรุณาติดต่อสอบถามก่อนมาใช้บริการ

0 2576 6153
0 2576 6156
ตรวจสุขภาพ เวชศาสตร์การเดินทางและวัคซีนในผู้ใหญ่
ชั้น 3 อาคารข้าราชบริพาร
ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์